உயிர்ப்பும் மாட்சிமையும்-விவிலிய வண்ணக் கதை வரிசை..

இந்தக்கதையின் பிடிஎப் வடிவினைப் பெற... உயிர்ப்பும் மாட்சிமையும். என்றென்றும...