உயிரைத்தேடி..004

சித்திரங்கள் பேசிடும் தருணம்தனில்  மொழிகளுக்கு அங்கே பிரிவேது? பேதம்தான் ஏது? இந்தப் பக்கத்தை நண்பர்கள் தேடலில் கிடைத்தால் எ...